หน้าแรก การนำเข้าสินค้า
E-Import พิมพ์ อีเมล

   กรมศุลกากรได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สายมาใฃ้ในการผ่านพิธีการศุลกากร เป็นการปรับปรุงระบบให้บริการบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยมีจุดมุ่งหมายในการอำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศ อันเป็นการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก

   ผู้ที่ประสงค์จะดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร โดยมีขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้

 

1. ฝ่ายทะเบียนและสิทธิพิเศษ สำนักมาตรฐานผ่านกรมพิธีการและราคากรมศุลกากร (คลองเตย)
2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศสุวรรณภูมิ (อาคาร BC-1)

 

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

1. อาคารสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : BC-1 (Suvarnabhumi Airport Cargo Clearance Customs Bureau)
2. สถานีตรวจปล่อยสินค้า : CP (Checking Post)
3. อาคารศุลกากรตรวจสินค้าสินค้าเข้า : CI (Customs Import Clearance Building)
4. อาคารสถานีพักสินค้า บริษัท บางกอก ไฟลท์ เซอร์วิสเซส จำกัด : TMO – BFS (Terminal Operator BFS)
5. อาคารสถานีพักสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) : TMO-TG (Terminal Operator TG)

 

1. ใบขนสินค้าขาเข้าต้นฉบับ ลงลายมือชื่อผู้นำเข้า
2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
3. Airway Bill
4. Packinglist (ถ้ามี)
5. ใบอนุญาตเอกสารแสดงการใช้สิทธิพิเศษต่างๆ (ถ้ามี)
6. สำเนาเอกสารลำดับที่ 1-5 (จำนวน 1 ชุด)
7. แบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้า (จำนวน 1 ฉบับ)

 

1. ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
2. ชำระค่าอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ
3. ให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร ตรวจสอบสินค้าก่อน (ถ้ามี)
4. ติดต่อขอรับสินค้าจากคลังสินค้า กรณียกเว้นการตรวจหรือติดต่อคลังสินค้า เพื่อเตรียมของให้ตรวจ กรณีมีคำสั่งให้ตรวจสอบพิกัด ราคา และสินค้า ก่อนรับสินค้ากับคลังสินค้า ทั้งนี้ หากมีการนำเข้าสินค้าที่ต้องการมีการอนุมัติ/อนุญาต ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเอกสารเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากร ให้พิมพ์หรือเขียนเลขที่ใบขนสินค้าลงบนเอกสารดังกล่าว แล้วยื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ก่อนรับมอบสินค้าหรือประกอบการตรวจสินค้าแล้วแต่กรณี

   การส่งสินค้าเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรโดยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสามารถดำเนินการได้ในกรณีมีผู้นำเข้าจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสารยื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร

 

 

 

การบันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ต้องชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 70 บาท และค่าธรรมเนียมในการปฎิบัติพิธีการศุลกากร ฉบับละ 200 รวม 270 บาท

 

ที่มา : www.customs.go.th

 

 
Valid XHTML and CSS.