หน้าแรก ระบบ E-Customs
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ E-Customs พิมพ์ อีเมล

 1.1 ผู้ประกอบการ หมายถึง

   (1) ผู้ผ่านพิธีการศุลกากร (ผู้นำเข้า – ส่งออก)
   (2) ตัวแทนออกของ
   (3) ผู้รับผิดชอบการบรรจุ
   (4) ตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า – ออก
   (5) ธนาคารศุลกากร (Customs Bank)
   (6) เคาน์เตอร์บริการ
 
1.2 สถานที่ยื่นแบบคำขอลงทะเบียน
   (1) ฝ่ายทะเบียนและสิทธิพิเศษ กลุ่มงานมาตรฐานพิธีการและราคา หรือ
   (2) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักหรือสำนักงานศุลกากร หรือ
   (3) ด่านศุลกากร
 

ผู้ประกอบการ (ลำดับที่ 1 – 5) ที่จะเข้าสู่ระบบ e-Customs สามารถเลือกวิธีการรับ – ส่ง ข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ดังนี้
2.1 ผู้ประกอบการประสงค์จะรับ – ส่ง ข้อมูลและลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์เอง (ดูรายละเอียดข้อ 3)
2.2 ผู้ประกอบการไม่ประสงค์จะรับ – ส่ง ข้อมูลเอง
   2.2.1 เลือกใช้บริการของตัวแทนออกของ ซึ่งเลือกปฏิบัติได้ 2 ทาง
      2.2.1.1 ผู้ประกอบการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์เอง (ดูรายละเอียดข้อ 4)
      2.2.1.2 ผู้ประกอบการมอบอำนาจให้ตัวแทนออกของเป็นผู้ลงลายมือชื่อทาง
   อิเล็กทรอนิกส์แทน (ดูรายละเอียดข้อ 5)
   2.2.2 เลือกใช้เคาน์เตอร์บริการ ผู้ประกอบการต้องนำข้อมูลใบขน, Invoice มาให้เคาน์เตอร์บริการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรโดยเคาน์เตอร์บริการจะทำการพิมพ์ใบขนสินค้าให้ผู้ประกอบการลงลายมือชื่อ

 

ผู้ประกอบการต้องดำเนินการดังนี้

3.1 จัดหา Software, VANS และใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.2 ลงทะเบียนตามประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2550 ณ หน่วยรับลงทะเบียนตามข้อ 1.2 โดยต้องกรอกแบบ “คำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร”
3.3 ทดสอบการรับ – ส่ง ข้อมูลพร้อมจัดส่งรายงานตามแบบที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด
3.4 เมื่อผู้ประกอบการผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้ว สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะออกรหัสจริง (EDI USER) ให้สำหรับใช้ในการรับ – ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ e-Customs

 

ผู้ประกอบการต้องดำเนินการ ดังนี้
4.1 จัดหาใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
4.2 ลงทะเบียนตามประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2550 ณ หน่วยรับลงทะเบียนตามข้อ 1.2 โดยต้อง
กรอกแบบ “คำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร”

 

แต่ไม่ต้องจัดหาใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

5.1 กรณีมอบอำนาจให้ตัวแทนออกของเป็นผู้รับ - ส่ง ข้อมูลและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน
5.2 กรณีใช้เคาน์เตอร์บริการ
5.3 กรณีเป็นผู้รับโอนบัตรภาษี

 


1. การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549
2. การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการใน
กระบวนการทางศุลกากร
ประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2550
3. ยกเลิกการผ่านพิธีการศุลกากรในระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) สำหรับการส่งของออก ประกาศกรมศุลกากรที่ 32/2550

4. การยื่นคำขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร และการจัดทำตารางโอนสิทธ์ิสาํหรับใบขนสินคา้ที่ผ่า่นพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร

ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากร ที่ 3/2550

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้สามารถ Down load ประกาศฯ ได้ที่www.customs.go.th ในหัวข้อ Paperless-Customs โดยสามารถสอบถามข้อมูลหรือปัญหาการใช้ระบบ e-Customsได้ที่ Call Center 1164

 

 

ที่มา : www.customs.go.th

 

 
Valid XHTML and CSS.