หน้าแรก
คำถาม-คำตอบ ที่น่าสนใจของผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ พิมพ์ อีเมล

คำถาม-คำตอบ ที่น่าสนใจ ของผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ
ตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๒/๒๕๕๒


คำถาม๑.   ผู้ที่เซ็นต์ในเอกสาร ใบขนฯ  Invoice เป็นผู้รับมอบอำนาจมาจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท   (รับมอบอำนาจให้ลงนามในใบขนสินค้า) ได้หรือไม่
   ตอบ   ผู้ที่ลงนามในเอกสาร จะต้องเป็น
    1.  ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก/ผู้ประสงค์จะดำเนินกระบวนการทางศุลกากร หรือ   
    2.  จะต้องเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนของตัวแทนออกของของผู้ที่นำเข้า/ผู้ส่งออก หรือผู้ประสงค์จะดำเนินกระบวนการทางศุลกากร หรือผู้รับจ้างช่วงของตัวแทนออกของ
    ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลอยู่ในระบบทะเบียนผู้มาติดต่อของศุลกากร ในช่องผู้มีอำนาจกระทำการแทน เนื่องจากข้อ 19 ของประกาศกรมศุลกากรที่ 62/2552 กำหนดให้ ระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ยื่นเอกสาร ในช่องผู้มีอำนาจกระทำการแทน ( Manager card) และระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลของผู้ยื่นเอกสารกับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ดังระบุไว้ในข้อ 20 (2)

๒.   สอบถามปัญหาในเรื่อง เซ็นต์ชื่อ  แต่มีการจ้างต่อจากชิปปิ้ง  โดยที่ลูกค้าชิปปิ้งที่จ้างต่อ ไม่ทราบว่ามีการจ้างต่อให้บริษัทชิปปิ้งที่จ้างต่อเซ็นต์รับรองแทนได้ไหม
   ตอบ   เหมือนข้อ ๑

๓.   ในการเซ็นต์เอกสาร (ใบขนฯ)  ถ้าผู้ประกอบการไม่สามารถมาเซ็นต์ด้วยตนเอง  สามารถมอบอำนาจได้หรือไม่  โดยถ่ายสำเนาบัตรประชาชน รับรองถูกต้อง
   ตอบ    เหมือนข้อ ๑

๔.   ในการบันทึกข้อมูลใน CD ต้องบันทึกข้อมูลใบขนฯ ทั้งหมดหรือไม่   หรือว่าบันทึกแต่แบบรายงานกรมศุลกากรอย่างเดียว
   ตอบ   การบันทึกข้อมูลใน CD (สื่ออิเล็คทรอนิคส์) ไม่ต้องบันทึกข้อมูลใบขนฯ ทั้งหมด แต่ให้บันทึกเฉพาะแบบรายงานของกรมศุลกากรอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลทางอิเล็คทรอนิคส์ที่จัดทำขึ้นจะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับแต่วันที่ให้บริการ และต้องสามารถแสดงถึงเอกสารเดิมได้อย่างถูกต้องตามข้อ ๒๓(๑) และข้อ ๒๖ ของประกาศกรมทิ่ ๖๒/๒๕๕๒

๕.   จะต้องทำอย่างไรกับใบขนขาเข้าที่ได้รับการยกเว้นอากร  แล้วต้องการจะยกเลิก  จะสามารถทำได้ภายในวันเดียวหรือไม่
   ตอบ    ใบขนสินค้าขาเข้าที่ได้รับการยกเว้นอากร ผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการไม่สามารถยกเลิกได้ หากต้องการที่จะยกเลิกใบขนฯ กรณีดังกล่าว ผู้ประกอบการจะต้องร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ เพื่อดำเนินการยกเลิกใบขนฯ ให้ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายในวันเดียว

๖.   ในกรณีส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก  ได้รับเลขที่ใบขนสินค้า  และได้มีการตรวจปล่อยจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  แต่ได้มีเหตุให้ทำการนำของกลับในเวลาถัดมา  ในกรณีนี้ ทาง Service Counter ต้องจัดทำรายงานส่งให้กับทาง สสภ. หรือไม่  เพราะใบขนสินค้าฉบับนั้นได้ทำการยกเลิกการส่งออกและลบข้อมูลการส่งออกตามกระบวนการจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งถือว่าใบขนสินค้าเลขที่นี้ไม่มีข้อมูลการส่งออกอยู่ในระบบของทางกรมศุลกากรแล้ว
   ตอบ   กรณีที่มีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าฯให้กับผู้ประกอบการและได้รับเลขที่ใบขนสินค้าแล้ว          ผู้ให้บริการ Service Counter ต้องจัดส่งรายงานให้กับกรมศุลกากรเสมอ

๗.   ลูกค้าในนามบริษัทที่ไม่มีตราประทับ  ได้หรือไม่
   ตอบ   ขึ้นอยู่กับข้อบังคับในหนังสือบริคณห์สนธิ ที่บริษัทได้ทำไว้ว่า  กำหนดให้ต้องมีการประทับตราบริษัทจึงจะผูกพันหรือไม่  หากมีการกำหนดไว้  ก็ต้องมีตราประทับด้วยจึงจะสมบูรณ์

๘.   กรณีผู้รับมอบอำนาจลาออกแล้ว  จะตามที่ใคร
   ตอบ   กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อหน่วยงานที่กรมศุลกากรกำหนดทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลที่อยู่ในระบบของกรมศุลกากรมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้การลงนามของผู้รับมอบอำนาจมีความถูกต้องตามกฎหมาย

๙.   ถ้า ณ เวลาการจัดทำเอกสารเพื่อตรวจปล่อย  มีชื่อ นาย ก. เป็นผู้ลงนาม เพราะได้ลงทะเบียนชื่อ นาย ก. เพียงชื่อเดียว  แต่ นาย ก. อยู่ต่างประเทศ  และจะกลับอีก ๒-๓ เดือนถัดไปหรือไม่ มีการโยกย้ายงานไปอยู่หน่วยงานอื่น ทางผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก สามารถให้บุคคลอื่น ลงนามกำกับแทนได้อย่างไรบ้าง  เพื่อจะได้นำส่งเอกสารให้กรมศุลกากรได้ตามที่กำหนดไว้
   ตอบ   ให้ผู้มอบอำนาจแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้รับมอบอำนาจต่อหน่วยงานที่กรมศุลกากรกำหนดก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลที่อยู่ในระบบของกรมศุลกากรมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้การลงนามของผู้รับมอบอำนาจมีความถูกต้องตามกฎหมาย

๑๐.   กรณีใบขนขาออก เมื่อผ่านพิธีการส่งออกไปแล้ว เนื่องจากเป็นสินค้าเร่งด่วน  แต่ถ้าส่งเอกสารกลับไปให้ลูกค้าเซ็นต์ย้อนหลัง  แล้วลูกค้าไม่ยอมเซ็นต์  แต่กรมฯ แจ้งว่าให้แจ้งปัญหาให้กรมฯ ทราบ  ในแง่ของการบริการแล้ว ขอคำแนะนำ ในแนวทางการชี้แจงลูกค้า  เพราะลูกค้าบางรายก็ไม่สนใจ BROKER ที่ใช้  Service Counter
   ตอบ   ผู้ให้บริการ Service Counter จะต้องให้ผู้ว่าจ้างลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องทันทีนับตั้งแต่ได้รับเลขที่ใบขนฯ และจัดพิมพ์ใบขนฯ แล้ว

๑๑.   Soft  File  รายงาน ขอได้ที่ไหน
   ตอบ   สามารถดาวน์โหลด Soft  File  รายงานได้จากเว็บไซต์ของกรมศุลกากร ในหัวข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยพิมพ์คำค้นหา ประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๒/๒๕๕๒

๑๒.   จริงหรือไม่  ที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ที่รับบริการคีย์ข้อมูล Paperless ด้านล่าง ไม่จัดเก็บเอกสาร Invoice, AWB., Packing List และบัตรประชาชน (สำเนาบัตรประชาชน ) จากผู้ขอให้บริการ
   ตอบ   เจ้าหน้าที่ที่รับบริการบันทึกข้อมูลในระบบ  นอกจากต้องจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่ประกอบใบขนสินค้า ตลอดจนสำเนาบัตรประชาชนของผู้ใช้บริการด้วย เหมือนกับ ผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการแล้ว ผู้ประกอบการต้องจัดทำใบนำคีย์เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วย โดยกรณีนี้ ถ้าหากใช้ Service Counter ผู้ประกอบการไม่ต้องจัดทำ

๑๓.   อยากจะให้ขยายเวลาในการส่งเอกสารออกไปอีก  เนื่องจากภายในวันที่ 5 ทางบริษัทฯ ติดปัญหาในการสรุป และคัดแยกเอกสาร

๑๔.   กำหนดส่งรายงาน  ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปนี้  ขอผ่อนผัน เป็นภายใน 10 วันทำการ  เพื่อจะได้เอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน ภายในกำหนดเวลา
   ตอบ   คำถามข้อ ๑๓-๑๔  สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เสนอกรมฯ เพื่อขอให้มีการขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารที่กำหนดจากภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เป็นภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกรมศุลกากร

๑๕.   อยากให้ทางศุลกากร ระบุหน่วยงาน ชื่อและเบอร์ติดต่อ ของเจ้าหน้าที่ ที่มีอำนาจในการยกเลิกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ  กรณีผู้มาใช้บริการไม่ยอมลงนามในเอกสาร
   ตอบ   กรณีผู้มาใช้บริการไม่ยอมลงนามในเอกสาร  ซึ่งผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการได้พยายามยกเลิกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรแล้ว  แต่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรไม่อนุญาตให้ยกเลิกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ ทำหนังสือแจ้งสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  พร้อมแนบสำเนาใบขนสินค้าที่ต้องการยกเลิกออกจากระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร หากเป็น
ใบขนสินค้าขาเข้า  สสภ. จะมอบหมายให้ส่วนบริการศุลกากร  1 สสภ.
(ธุรการส่วน  โทร. 02-134-3697-8 ) ดำเนินการยกเลิก ,
ส่วนใบขนสินค้าขาออก  สสภ. มอบหมายให้ส่วนบริการศุลกากร 2 สสภ.
(ธุรการส่วน  โทร. 02-134-0825)
สำหรับใบขนสินค้าเร่งด่วน  สสภ. มอบหมายให้ส่วนบริการศุลกากร 3 สสภ. 
(ธุรการส่วน  โทร. 02-134-7565) ดำเนินการยกเลิก

๑๖.   อยากได้เบอร์โทรศัพท์  ในการติดต่อ หากมีปัญหาด่วน
   ตอบ   สามารถสอบถามประชาสัมพันธ์ ของ สสภ.  ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณโถงกลาง ชั้น ๑ อาคาร  BC-๑  โทร. ๐๒-๑๓๔-๓๖๓๖ เพื่อขอเบอร์โทรศัพท์ ของหน่วยงานที่ต้องการสอบถามปัญหา  หรือ สอบถามที่ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาร้องเรียนฯ  ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น ๑ อาคาร BC – ๑  ปีกซ้ายมือ (หันหน้าเข้าอาคาร) โทร. ๐๒-๑๓๔-๓๗๕๓

๑๗.   เอกสารชุดที่ส่งให้กรมศุลกากร ต้องเป็นชุดสำเนา และสามารถถ่ายเอกสาร ๒ หน้า ได้หรือไม่  หรือกระดาษรีไซเคิล
   ตอบ   เอกสารชุดที่ส่งให้ สสภ. สามารถถ่ายเอกสาร ๒ หน้าได้ (หน้า-หลัง)   และหากใช้กระดาษรีไซเคิล  ให้ใช้ข้อความว่า  “ ไม่ใช้ข้อความด้านนี้”   ขนาดตัวอักษรประมาณ 0.6-1.0 ซม. ประทับด้านเอกสารที่ไม่ใช้

๑๘.   บทลงโทษของการส่งข้อมูล ที่ผิด  โดยมิได้ตั้งใจหรือเจตนา รับทราบว่า  สินค้าผิดไม่ตรงกับเอกสารที่ผู้ประกอบการยื่นมา  ซึ่งทาง Service Counter ไม่ทราบได้  จะรับผิดเสมือน มาตรา ๙๙ ทั้งจำ ทั้งปรับ  หรืออย่างไร
   ตอบ   กรณีสินค้าไม่ตรงตามสำแดงที่ผู้ให้บริการ Service Counter ส่งข้อมูลให้กับกรมศุลกากรเป็นความผิดของผู้ว่าจ้างเท่านั้น เพราะผู้ให้บริการ Service Counter ไม่ได้เป็นผู้รับรองข้อมูลที่ส่งให้กับกรมศุลกากรแต่อย่างใด 

๑๙.   การส่งสำเนาเอกสาร สามารถจัดส่งเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ CD ได้หรือไม่  หรือน่าจะเป็นไปได้ในอนาคต
   ตอบ   ขณะนี้ต้องเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๒/๒๕๕๒  คือ เอกสารใบขนสินค้าและเอกสารประกอบ ต้องส่งในรูปเอกสารเท่านั้น สำหรับใบรายงานนอกจากอยู่ในรูปเอกสารแล้วต้องมี CD ส่งให้สำนักงานศุลกากรด้วย

๒๐.   ในการรับรองเอกสารส่งให้ สสภ.  รับรองเพียงเซ็นต์ชื่อเท่านั้น ไม่ต้องประทับตรายางก็ได้  ใช่หรือไม่
   ตอบ   ในประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๒/๒๕๕๒  ไม่ได้กำหนดในเรื่องนี้ไว้แต่อย่างใด แต่ในทางปฏิบัติ เพื่อให้มีผลผูกพันในทางกฎหมายต้องทำให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองของแต่ละ นิติบุคคล

๒๑.   ในการเก็บเอกสารไว้ ๕ ปี เก็บเป็น Soft Copy เท่านั้น  ไม่ต้องเก็บเป็น Paper ใช่หรือไม่
   ตอบ   ผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการ ต้องทำการจัดเก็บและรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็น Soft Copy   ซึ่งต้องแสดงถึงเอกสารเดิม  ( Original  document ) ไว้อย่างถูกต้อง
 

 

 
Valid XHTML and CSS.